ค้นหาโรงแรมรับส่วนลดสูงสุด 80%                                       
                                       
ค้นหาโรงแรมรับส่วนลดสูงสุด 80%
ค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทย

กดถูกใจเพจของเราเพื่อติดตามข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรม และสิทธิพิเศษสมาชิกได้ทันทีค่ะ


 ที่เที่ยวบึงกาฬ

บึงกาฬ บึงโขงหลง ปากคาด ศรีวิไล

ข้อมูลจังหวัด บึงกาฬ

จังหวัดบึงกาฬ อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ๗๕๑ กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด ๔,๓๐๕ ตารางกิโลเมตร เป็นจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่ง มีน้ำตก ภูเขา มีพื้นที่ติดต่อกับแม่น้ำโขง และแขวงบริคำไชย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว แบ่งการปกครองออกเป็น ๘ อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองบึงกาฬ อำเภอปากคาด อำเภอโซ่พิสัย อำเภอศรีวิไล อำเภอพรเจริญ อำเภอเซกา อำเภอบึงโขงหลง และอำเภอบุ่งคล้า

ข้อมูลทั่วไป

จังหวัดบึงกาฬ เป็นจังหวัดที่มีการร้องขอให้จัดตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ.2537 แต่ไม่ผ่านกระบวนการพิจารณาในขณะนั้น และได้มีการนำเข้าการพิจารณาอีกครั้ง โดยผ่านมติเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ในวันที่ 3 สิงหาคม 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และออกเป็นพระราชบัญญัติในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๔

สำนักงานจังหวัด โทร. ๐ ๔๒๔๙ ๑๗๙๗-๘
ตำรวจท่องเที่ยว โทร. ๑๑๕๕
ตำรวจทางหลวง โทร. ๑๑๙๓
สถานีตำรวจภูธร โทร. ๐ ๔๒๔๙ ๑๒๕๖, ๐ ๔๒๔๙ ๑๒๕๔, ๐ ๔๒๔๙ ๑๒๕๘
โรงพยาบาลบึงกาฬ โทร. ๐ ๔๒๔๙ ๑๑๖๒-๓
สำนักงานขนส่งจังหวัด โทร. ๐ ๔๒๔๙ ๑๒๔๕

ที่พัก

อำเภอเมืองบึงกาฬ
ทรายเงิน รีสอร์ท ๑๔๙ ถนนบึงกาฬ-พังโคน ๑ กิโลเมตรจากตลาดบึงกาฬ โทร. ๐ ๔๒๔๙ ๑๘๓๓-๔ โทรสาร ๐ ๔๒๔๙ ๑๐๕๕ จำนวน ๓๓ ห้อง ราคา ๒๕๐-๔๐๐ บาท
แม่น้ำ ๑๐๗ หมู่ ๑ ถนนชาญสินธุ์ ตำบลวิศิษฐ์ โทร. ๐ ๔๒๔๙ ๑๐๕๑-๒, ๐ ๔๒๔๙ ๑๒๑๖ โทรสาร ๐ ๔๒๔๙ ๑๒๑๖ www.maenammhotel.com จำนวน ๒๒ ห้อง ราคา ๓๕๐-๔๕๐ บาท
สมานมิตร ๓๔๓ ถนนปราสาทชัย โทร. ๐ ๔๒๔๙ ๑๖๗๘ จำนวน ๒๐ ห้อง ราคา ๑๘๐-๒๕๐ บาท
อาฮงแม่โขงวิว หมู่ ๓ ตำบลไคสี โทร. ๐ ๔๒๙๐ ๑๑๑๒ จำนวน ๑๖ ห้อง ราคา ๔๐๐-๖๕๐ บาท
บ้านทอแสง ๔๘๘ หมู่ ๗ ตำบลวิศิษฐ์ โทร. ๐ ๔๒๔๙ ๑๙๑๒ จำนวน ๑๕ ห้อง ราคา ๓๕๐-๔๐๐ บาท
สำราญ อพาร์ทเมนท์ ๒๒๒/๑ ถนนมีชัย โทร. ๐ ๔๒๔๙ ๑๗๘๘ จำนวน ๓๓ ห้อง ราคา ๓๕๐ บาท
เวียงฟ้า ๔๙๑ หมู่ ๑ ตำบลวิศิษฐ์ จำนวน ๔๒ ห้อง ราคา ๒๐๐- ๓๐๐ บาท
เรือนทองรีสอร์ท ๑๔๘ หมู่ ๙ ตำบลวิศิษฐ์ โทร. ๐ ๔๒๔๙ ๒๑๘๖, ๐๘ ๕๐๐๐ ๖๗๕๕ จำนวน ๑๘ ห้อง ราคา ๒๐๐-๔๐๐ บาท

อำเภอโพนพิสัย
โรงแรม บุญทวี ๑๖๕ หมู่ ๑๖ ถนนพิสัยสรเดช บ้านจอมนาง โทร .๐ ๔๒๔๐ ๕๓๙๙, ๐ ๔๒๔๗ ๑๑๙๘ จำนวน ๑๗ ห้อง ราคา ๒๕๐-๔๐๐ บาท
เอ็นวีรีสอร์ท ๑๗๙ ถนนหนองคาย - โพนพิสัย โทร. ๐๘ ๑๙๐๖ ๑๓๕๒ จำนวน ๑๔ ห้อง ราคา ๒๐๐-๔๐๐ บาท
บ้านกีรวรรณ ๒๑๕ หมู่ ๒ วัดหลวงซอย ๘ โทร. ๐ ๔๒๔๗ ๑๗๗๐, ๐๘ ๑๖๙๒ ๔๗๕๔ จำนวน ๑๑ ห้อง ราคา ๒๐๐-๕๐๐ บาท
บ้านวาสรีสอร์ท ๒๐๐ หมู่ ๒ วัดหลวงซอย ๘ โทร. ๐๘ ๙๕๗๐ ๗๗๘๒, ๐๘ ๗๒๑๓ ๒๐๓๘ จำนวน ๕ หลัง ราคา ๖๐๐-๘๐๐ บาท
บ้านนา รีสอร์ท กม. ๓๘ ติดกับโรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย โทร. ๐๘ ๑๙๗๕ ๐๘๒๗, ๐๘ ๑๘๗๓ ๐๕๘๔ จำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๕๐๐ บาท
5 ออร์ รีสอร์ท ๒๒๙ หมู่ ๓ โทร. ๐๘ ๓๕๐๐ ๑๑๙๓ จำนวน ๕ หลัง ราคา ๔๐๐ บาท
มิ้นท์อพาร์ทเม้นท์ ๖๔ หมู่ ๑๕ ถนนหนองคาย - โพนพิสัย โทร. ๐๘ ๑๙๕๔ ๐๙๔๘ จำนวน ๒๓ ห้อง ราคา ๓๕๐ บาท
ห้องพักชลดา ๑๗๕ หมู่ ๓ ถนนหนองคาย - บึงกาฬ ตำบลจุมพล โทร. ๐๘ ๕๔๖๐ ๙๔๐๐ จำนวน ๘ หลัง ราคา ๔๐๐ บาท
รุ่งอรุณ รีสอร์ท ถนนโพนพิสัย-รัตนวาปี โทร. ๐๘ ๔๙๕๕ ๓๒๔๐ จำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๒๐๐-๔๐๐ บาท
เรือนละมัย เกสเฮ้าส์ โทร. ๐ ๔๒๔๗ ๑๗๒๖, ๐๘ ๐๗๔๖ ๘๙๒๓

อำเภอเซกา
ทิพาวรรณ รีสอร์ท ๑๑๔ หมู่ ๕ บ้านหนองยาง ตำบลซาง โทร. ๐๘ ๙๘๔๓ ๕๓๐๓ จำนวน ๑๕ ห้อง ราคา ๒๐๐-๓๕๐ บาท
บ้านพักสุพรรณี ๑ หมู่ ๒๐ บ้านเทพมงคล ตำบลเซกา โทร. ๐๘ ๑๐๕๕ ๘๙๓๒ จำนวน ๑๒ ห้อง ราคา ๒๐๐-๓๐๐ บาท
บ้านสวน ๑๘๗ หมู่ ๑๐ บ้านโนนสง่า ตำบล ซาง โทร. ๐ ๔๒๙๐ ๙๐๘๓ จำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๓๕๐ บาท
หมูสุกี้ รีสอร์ท โทร. ๐ ๔๒๙๐ ๙๒๓๔, ๐๘ ๔๙๘๐ ๙๖๒๗
ริมน้ำ รีสอร์ท ถนนเซกา-บึงโขงหลง โทร. ๐ ๔๒๔๘ ๙๔๒๗, ๐๘ ๙๙๖๔ ๗๑๓๔ จำนวน ๑๖ ห้อง ราคา ๒๕๐-๓๕๐ บาท

อำเภอศรีวิไล
ศรีวิไล ควอทซ์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ๑๑๙ หมู่ ๑๑ บ้านศรีวิไลรุ่งเรือง โทร. ๐๘ ๓๓๖๕ ๙๑๑๙ จำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๕๐๐-๑,๐๐๐ บาท
ทุ่งเศรษฐี รีสอร์ท ๑๖๑ หมู่ ๓ ตำบลศรีวิไล โทร. ๐๘ ๓๑๔๙ ๒๕๔๔ จำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๒๐๐-๓๐๐ บาท

อำเภอบึงโขงหลง
รีสอร์ทกลางดง โทร. ๐๘ ๑๗๓๙ ๕๗๐๒ จำนวน ๑๒ ห้อง ราคา ๒๐๐-๓๐๐ บาท

อำเภอปากคาด
โขงค้ำคูน ๖๒ หมู่ ๖ ถนนริมโขง โทร. ๐ ๔๒๔๐ ๔๐๘๐, ๐๘ ๙๗๑๒ ๘๕๙๘ โทรสาร ๐ ๔๒๔๘ ๑๐๗๙ จำนวน ๙ ห้อง ราคา ๒๒๐-๓๕๐ บาท
เรือนแก้ว ๙๖ หมู่ ๖ ท่านาคูน ตำบลปากคาด โทร. ๐ ๔๒๔๐ ๔๒๙๔ จำนวน ๑๔ ห้องราคา ๒๕๐-๔๐๐ บาท

อำเภอบุ่งคล้า
ริมโขง รีสอร์ท ม.๑ ตำบลบุ่งคล้า โทร. ๐๘ ๕๐๐๖ ๐๗๐๘ จำนวน ๕ ห้อง ราคา ๒๐๐-๘๐๐ บาท

สถานที่ท่องเที่ยว

อำเภอเมืองบึงกาฬ

วัดอาฮงศิลาวาส (แก่งอาฮง) ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง ตำบลไคสี ห่างจากอำเภอเมืองบึงกาฬ ๒๑ กิโลเมตร บริเวณวัดกว้างขวางและสวยงาม เป็นที่ประดิษฐาน”พระพุทธคุวานันท์ศาสดา” หล่อด้วยทองเหลืองลักษณะคล้ายกับพระพุทธชินราช เชื่อกันว่าลำน้ำโขงบริเวณหน้าวัดเป็นจุดที่ลึกที่สุดในแม่น้ำโขง หรือเรียกกันว่า “สะดือแม่น้ำโขง” ได้เคยมีการวัดโดยใช้เชือกผูกกับก้อนหินหย่อนลงไปได้ถึง ๙๘ วา ในฤดูน้ำหลากกระแสน้ำจะไหลวนเป็นรูปกรวยขนาดใหญ่ เมื่อรูปกรวยแตกจะมีเสียงคล้ายกระแสน้ำไหลเซาะโขดหินแล้วจะค่อย ๆ หายไป เมื่อกระแสน้ำเชี่ยวมาอีกก็จะก่อตัวขึ้นใหม่เกิดสลับกันตลอดทั้งวัน ส่วนหน้าแล้งในเดือนมีนาคม-พฤษภาคม จะมองเห็นแก่งชัดเจน

ตามตำนานเล่าสืบต่อกันว่าบริเวณสะดือแม่น้ำโขง จะมีถ้ำใต้โขดหินใหญ่ฝั่งประเทศลาวเป็นที่อยู่ของปลาบึกซึ่งอยู่ตรงข้ามกับวัดอาฮงศิลาวาส และเป็นที่ชุมนุมของเหล่าพญานาคในวันเทศกาลออกพรรษา เพื่อทำบุญบั้งไฟเป็นพุทธบูชาร่วมกับมนุษย์ จึงเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และทำให้บริเวณนี้มีบั้งไฟพญานาคขึ้นเป็นจำนวนมาก

วัดโพธิ์ธาราม (วัดหลวงพ่อพระใหญ่) ตั้งอยู่ที่บ้านท่าไคร้ หมู่ ๕ ตำบลบึงกาฬ ห่างจากตัวอำเภอเมืองบึงกาฬ ๕ กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ (บึงกาฬ-นครพนม) เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อพระใหญ่ พระพุทธรูปปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง ๒ เมตร ประดิษฐานบนแท่น ๔ เหลี่ยม ซึ่งได้บูรณะขึ้นใหม่ในปี ๒๕๓๗ ชาวบึงกาฬได้จัดให้มีการสมโภชหลวงพ่อพระใหญ่ปีละ ๒ ครั้ง คือ วันเพ็ญ เดือน ๓ และช่วงเทศกาลสงกรานต์

ศาลเจ้าแม่สองนาง ตั้งอยู่หน้าโรงพยาบาลบึงกาฬ ในตลาดอำเภอเมืองบึงกาฬ โดยปกติประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำโขงจะเสียชีวิตในลำน้ำโขงปีละหลายคน ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นการกระทำของเทพเจ้าทางน้ำ ชาวบ้านจึงจัดให้มีพิธีบวงสรวงเจ้าแม่สองนางเพื่อเป็นศิริมงคลและให้คุ้มครองผู้ที่ประกอบอาชีพทางน้ำให้พ้นจากภัยอันตราย

หนองกุดทิง ห่างจากตัวอำเภอเมืองบึงกาฬ ๕ กิโลเมตร เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ๒๒,๐๐๐ ไร่ ลึก ๕ - ๑๐ เมตร มีความหลากหลายทางชีวภาพ ประกอบด้วยสัตว์น้ำกว่า ๒๕๐ สายพันธุ์ ปลาที่เป็นเอกลักษณ์ไม่มีที่ใดในโลก ๒๐ สายพันธ์ พืชน้ำกว่า ๒๐๐ ชนิด นกพันธุ์ต่าง ๆ กว่า ๔๐ ชนิด และเป็นที่ประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นที่กว่า ๒,๐๐๐ ครัวเรือน ด้วยความอุดมสมบูรณ์ดังกล่าวจึงได้ขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำ (พื้นที่แรมซาร์) สำคัญของโลกแห่งที่สองของจังหวัดหนองคาย และแห่งที่ ๑๑ ของประเทศไทย

ตลาดลาว เป็นตลาดนัดของอำเภอเมืองบึงกาฬ มีเฉพาะวันอังคารและวันศุกร์ ที่เรียกว่าตลาดลาวเนื่องจากมีแม่ค้าจากฝั่งลาวนำของมาขายเป็นจำนวนมากทั้งพืชผัก อาหารแห้ง และอาหารสด

อำเภอปากคาด

วัดสว่างอารมณ์ (วัดถ้ำศรีธน) ตั้งอยู่บริเวณลานหินเนินเขา ร่มรื่นด้วยต้นไม้และลำธารเล็ก ๆ ไหลผ่าน บริเวณใต้โขดหินใหญ่ ภายในวัดประดิษฐานพระนอน ส่วนบนโขดหินมีอุโบสถทรงระฆังคว่ำ หากขึ้นไปถึงด้านบนสามารถมองเห็นทิวทัศน์ได้ไกลจนถึงฝั่งลาว

การเดินทาง จากตัวเมืองใช้ทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ ถึงอำเภอปากคาด มีทางแยกขวาเข้าวัดไปประมาณ ๕๐๐ เมตร

อำเภอศรีวิไล

ภูทอก ภาษาอีสานแปลว่า ภูเขาที่โดดเดี่ยว อยู่ในเขตบ้านคำแคน ตำบลนาสะแบง เป็นภูเขาหินทรายมองเห็นได้แต่ไกล ประกอบด้วย ภูทอกใหญ่ และภูทอกน้อย แต่ก่อนบริเวณนี้เคยเป็นป่าทึบ มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่มากมาย พระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ ได้เข้ามาจัดตั้งเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม เนื่องจากเป็นสถานที่เงียบสงบมาก

ภูทอกน้อยเป็นที่ตั้งของวัดเจติยาคีรีวิหาร (วัดภูทอก) ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นการเดินเท้าขึ้นสู่ยอดภูทอก โดยต้องเดินไปตามสะพานไม้เวียนรอบเขาสูงชันจนถึงยอด สะพานไม้สร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธาของพระ เณร และชาวบ้าน เริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ. ๒๕๑๒ ใช้เวลานานถึง ๕ ปี บันไดที่ขึ้นสู่ยอดภูทอกนี้เปรียบเสมือนเส้นทางธรรมที่น้อมนำสัตบุรุษให้พ้นโลกแห่งโลกียะสู่โลกแห่งโลกุตระหรือโลกแห่งการหลุดพ้นดวยความเพียรพยายามและมุ่งมั่น ภูทอกยังคงเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและปฏิบัติศาสนกิจของชุมชน บันไดขึ้นภูทอกแบ่งออกเป็น ๗ ชั้น ดังนี้

ชั้นที่ ๑-๒ เป็นบันไดสู่ชั้นที่ ๓ ซึ่งเริ่มเป็นสะพานเวียนรอบเขา สภาพเป็นป่าเขาครึ้ม มีโขดหิน ลานหิน สุดทางชั้นที่ ๓ มีทางแยกสองทาง ทางซ้ายมือเป็นทางลัดไปสู่ชั้นที่ ๕ ได้เลย แต่เป็นทางชันมาก ต้องผ่านอุโมงค์มืด ทางขวามือเป็นทางขึ้นสู่ชั้นที่ ๔

ชั้นที่ ๔ เป็นสะพานลอยเวียนรอบเขา มองไปเบื้องล่างจะเห็นเนินเขาเตี้ย ๆ สลับกัน เรียกว่า “ดงชมพู” ทิศตะวันออกจดกับภูลังกา เขตอำเภอเซกา ซึ่งมีสภาพเป็นป่า บนชั้นที่ ๔ นี้ จะเป็นที่พักของแม่ชี รอบชั้นมีระยะทางประมาณ ๔๐๐ เมตร มีที่พักระหว่างทางเป็นระยะ ๆ

ชั้นที่ ๕ มีศาลาและกุฏิที่อาศัยของพระ ตามช่องทางเดินจะมีถ้ำอยู่หลายถ้ำ ตลอดเส้นทางสู่ชั้นที่ ๖ มีที่พักเป็นลานกว้างหลายแห่ง มีหน้าผาชื่อต่าง ๆ กัน เช่น ผาเทพนิมิตร ผาหัวช้าง ผาเทพสถิต เป็นต้น ถ้ามาทางด้านเหนือจะเห็นสะพานหินธรรมชาติทอดสู่พระวิหาร อันเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ด้วย มองออกไปจะเห็นแนวของภูทอกใหญ่อย่างชัดเจน ผู้คนส่วนใหญ่มักหยุดการเดินทางเพียงแค่นี้ เพราะจากชั้นที่ ๖ สู่ชั้นที่ ๗ เป็นสะพานไม้ยาว ๔๐๐ เมตร เวียนรอบเขาซึ่งเป็นหน้าผาสูงชัน สุดทางที่ชั้น ๗ เป็นป่าไม้ร่มครึ้ม

การเดินทาง จากอำเภอเมืองบึงกาฬ แล้วเลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข ๒๒๒ ถึงอำเภอศรีวิไล มีทางแยกซ้ายอีก ๓๐ กิโลเมตร ผ่านบ้านอู่คำ บ้านนาสิงห์ บ้านสันทรายงาม บ้านแสงเจริญ สู่บ้านนาคำแคน ถึงภูทอก

ภูทอก ปิดไม่ให้นักท่องเที่ยวขึ้นในวันที่ ๑๐-๑๖ เมษายน ของทุกปี โทร. ๐๘ ๗๔๙๓ ๐๓๕๕

อำเภอบุ่งคล้า

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว ตั้งอยู่บ้านดอนจิก เลยอำเภอบุ่งคล้า ๓ กิโลเมตรและเลี้ยวขวาไปอีกประมาณ ๖ กิโลเมตร เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ามีเนื้อที่ ๑๘๖ ตารางกิโลเมตร หรือ ๑๑๖,๕๖๒ ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ในเขตอำเภอเมืองบึงกาฬ อำเภอบุ่งคล้า อำเภอเซกา และอำเภอบึงโขงหลง เกือบติดพรมแดนประเทศลาว มีความสูงจากระดับน้ำทะเลเฉลี่ย ๑๕๐-๓๐๐ เมตร สภาพป่าส่วนใหญ่เป็นป่าเต็งรัง ป่าดิบแล้ง และป่าดิบชื้น บางส่วนเป็นสันเขาหินทราย ลานหินและทุ่งหญ้า สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. ๐๘ ๔๔๒๘ ๕๓๘๙

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจได้แก่

น้ำตกถ้ำฝุ่น อยู่ในบริเวณบ้านภูสวาท ตำบลหนองเดิ่น ตามทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ ก่อนถึงอำเภอบุ่งคล้า ๗ กิโลเมตรมีทางแยกขวาไปน้ำตก ๔ กิโลเมตร รอบ ๆ เป็นป่าโปร่งที่มีทิวทัศน์สวยงาม ทางเดินไปน้ำตกผ่านลานหินทรายกว้างขวาง น้ำตกไหลมาจากหน้าผาหินทรายที่มีลักษณะเป็นร่องแคบ มองเห็นสายน้ำตกเป็นทางยาว มีน้ำเฉพาะในฤดูฝน

น้ำตกเจ็ดสี ตั้งอยู่บ้านดอนเสียด ตำบลบ้านต้อง อำเภอเซกา น้ำตกเจ็ดสีเป็นน้ำตกที่สวยงามมาก โดยเฉพาะในฤดูฝน น้ำตกเกิดจากธารน้ำของห้วยกะอามไหลมาตามหน้าผาหินทรายสูงและแผ่กว้างเป็นทางยาว ละอองน้ำเมื่อกระทบกับแสงแดดทำให้เกิดเป็นสีรุ้ง จึงเรียกว่า น้ำตกเจ็ดสี

การเดินทาง ใช้ทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ ก่อนถึงบุ่งคล้า ๑๒ กิโลเมตร มีทางแยกขวาที่บ้าน ชัยพร ผ่านบ้านภูเงิน บ้านดอนเสียดไปถึงน้ำตกเป็นระยะทาง ๒๘ กิโลเมตร หรือหากเดินทางจากภูทอกใช้เส้นทางที่ผ่านบ้านนาต้อง บ้านดอนเสียด รวมระยะทางจากภูทอก ๑๔ กิโลเมตร

น้ำตกภูถ้ำพระ ตั้งอยู่บริเวณบ้านถ้ำพระ ตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา อยู่ห่างจากอำเภอเซกา ๓๔ กิโลเมตร มีน้ำเฉพาะในฤดูฝนเท่านั้น บริเวณน้ำตกเงียบสงบและร่มรื่น เป็นที่ตั้งของสำนักสงฆ์ เมื่อเดินขึ้นมาบนลานหินด้านหลัง จะพบหุบเขาแอ่งกระทะขนาดกว้างประมาณ ๒๐๐ ตารางเมตร น้ำตกจะไหลผ่านหน้าผากว้างราว ๑๐๐ เมตร สูงประมาณ ๕๐ เมตร และไหลรวมกันยังแอ่งเบื้องล่าง สามารถลงเล่นน้ำได้

การเดินทาง จากอำเภอบุ่งคล้าไปตามทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ ระยะทาง ๒๔ กิโลเมตร ถึงบ้านท่าดอกคำ มีทางดินแยกขวาไปจนถึงห้วยบางบาตร และต่อเรือชาวบ้านไปยังน้ำตก

น้ำตกชะแนน ตั้งอยู่บ้านภูเงิน อำเภอเซกา เดิมชื่อน้ำตกตาดสะแนน ตาดแปลว่า "ที่ซึ่งมีน้ำไหล" สะแนนมีความหมายว่า "สูงสุดยอด" หรือ "เยี่ยมยอด" น้ำตกชะแนนเกิดจากลำห้วยสะแนนไหลลดหลั่น ๒ ชั้น มีขนาดกว้างประมาณ ๑๐๐ เมตร ระหว่างชั้นที่ ๑ กับชั้นที่ ๒ ห่างกัน ๓๐๐ เมตร เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่มีความสวยงาม มีน้ำเฉพาะฤดูฝน ระหว่างทางจะผ่านขัวหิน (สะพานหิน) ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่น้ำลอดหายไปใต้สะพานหินที่มีความยาวประมาณ ๑๐๐ เมตร การเดินไปชั้นที่สองของน้ำตกชะแนน จะผ่านแนวลำธารที่เต็มไปด้วยโขดหิน เดินตามลำธารไปทางชายฝั่งด้านซ้ายมือ จนถึงทางออกที่ลานกว้างริมแอ่งน้ำใหญ่ เหนือแอ่งน้ำขึ้นไปเป็นน้ำตกเตี้ย ๆ ไหลลงสู่แอ่ง เรียกกันว่า น้ำตกบึงจระเข้

การเดินทาง ใช้เส้นทางเดียวกับน้ำตกเจ็ดสี โดยใช้เส้นทางบ้านชัยพร-บ้านภูเงิน ระยะทาง ๑๓ กิโลเมตร จะพบทางแยกไปน้ำตกชะแนนอีก ๕ กิโลเมตร ทางช่วงสุดท้ายเป็นทางดินแคบขรุขระและไม่สะดวก ต้องใช้มอเตอร์ไซค์เท่านั้น

อำเภอบึงโขงหลง

บึงโขงหลง เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาตินิเวศ และแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ มีเนื้อที่ ๘,๐๖๔ไร่ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาโครงการเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๓ และได้ประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๕ บึงโขงหลงได้ขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำระดับนานาชาติอันดับที่ ๑,๐๙๘ ของโลก (Wetland of International Importance) ในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ มีพื้นที่กว่า ๒๒ ตารางกิโลเมตร ยาว ๑๓ กิโลเมตร กว้าง ๒ กิโลเมตร เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำ และพืชน้ำนานาชนิด พบนกน้ำกว่า ๑๐๐ ชนิด รวมทั้งปลาบู่แคระที่หาดูได้ยาก

อาหารและเครื่องดื่ม

อำเภอเมืองบึงกาฬ
ครัวใบหยก ถนนริมโขง โทร. ๐๘ ๘๐๖๒ ๑๕๕๐ (เปิด ๑๐.๐๐-๒๓.๐๐ น.)
ครัวผู้ว่า 2000 ๒๖๔ ถนนปราสาทชัย ตำบลบึงกาฬ โทร. ๐ ๔๒๔๐ ๓๓๔๓, ๐๘ ๙๐๕๐ ๑๑๙๙ (เปิด ๑๐.๐๐-๒๒.๐๐ น.)
ช้อนเงิน ช้อนทอง ถนนริมโขง โทร. ๐๘ ๓๔๕๑ ๒๙๑๘ (เปิด ๑๐.๐๐-๒๒.๐๐ น. อาหารแนะนำ ลาบทอด, ยำปลาแม่น้ำโขง)
จุรีพร ๓๗๒ หมู่ ๑ ถนนชาญศิลป์ ตำบลบึงกาฬ โทร. ๐ ๔๒๔๙ ๑๓๖๒ (เปิด ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น.)
จอย เรสเตอรองต์ ริมแม่น้ำโขง อยู่ในแม่โขงเกสต์เฮ้าส์ โทร. ๐ ๔๒๔๙ ๑๓๔๑ (เปิด ๐๙.๐๐-๒๒.๐๐ น.
แม่น้ำ ๑๑๘ ตำบลวิศิษฐ์ โทร. ๐ ๔๒๔๙ ๑๐๓๗ (อาหารแนะนำ ต้มยำปลาน้ำโขง)
ร้านบัวบาล ถนนเจ้าแม่สองนาง (หน้าสถานีตำรวจ) โทร. ๐๘ ๑๐๑๖ ๒๗๑๗ (เปิด ๐๗.๐๐-๒๐.๐๐ อาหารแนะนำ ก๋วยเตี๋ยว,ข้าวขาหมู)
ร้านผัดไทย ๔๘๑ หมู่ ๗ ตำบลวิศิษฐ์ โทร. ๐๘ ๗๐๗๘ ๗๒๘๑ (เปิด ๐๗.๐๐-๑๘.๐๐ น.)
ร้านอาหารคลองสำราญ ๑๘๗ หมู่ ๑๐ ตำบลบึงกาฬ โทร. ๐๘ ๔๖๐๑ ๙๖๙๙, ๐๘ ๓๒๘๑ ๑๗๙๓, ๐๘ ๕๖๙๖ ๗๔๕๔)
ลมโชยปลาเผา ถนนริมโขง โทร. ๐๘ ๓๑๕๑ ๕๔๐๓ (เปิด ๐๘.๐๐-๑๘.๐๐ น.)
ไพลิน เนื้อย่างเกาหลี ๔๓๙ หมู่ ๗ ตำบลวิศิษฐ์ โทร. ๐๘ ๑๒๖๑ ๕๓๑๔ (เปิด ๐๘.๐๐-๒๔.๐๐ น.)
มุกดา เบเกอรี่ ๖๕ หมู่ ๑ โทร. ๐ ๔๒๔๙ ๑๓๓๙, ๐๘ ๑๙๕๔ ๔๐๐๒ (เปิด ๐๘.๐๐-๒๑.๐๐ น. อาหารแนะนำ กาแฟสด, ขนมเค้ก)
ส้มตำเจ๊ยา หมู่ ๑ ถนนรักสงบ ตำบลวิศิษฐ์ โทร. ๐๘ ๔๐๒๙ ๑๒๙๙ (เปิด ๐๘.๐๐-๑๖.๓๐ น.)

อำเภอโพนพิสัย
ต้อมปลาเผา ๒๐๐ ซอย ๑๐ ถนนริมโขง ตำบลจุมพล โทร. ๐ ๔๒๔๗ ๑๖๑๗, ๐๘ ๙๘๖๓ ๐๕๓๙ (อาหารแนะนำ ปลาเผาพันเมี่ยง)
แม่ซอส ถนนริมโขง ตำบลจุมพล โทร. ๐ ๔๒๔๗ ๑๓๒๖, ๐๘ ๙๒๗๙ ๑๐๐๙ (อาหารแนะนำ ปลาเผาพันเมี่ยง)

ช้อปปิ้ง

สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

กลุ่มผ้าทอพื้นเมืองบ้านสะง้อ ๑๐๙ หมู่ ๒ บ้านสะง้อ ตำบลหอคำ โทร. ๐๘ ๔๒๔๒ ๒๕๒๔, ๐๘ ๙๕๗๕ ๓๖๔๙ ( จำหน่ายผ้าขาวม้า ผ้าห่ม ผ้าคลุมไหล่ ฯลฯ )

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหอคำ ติดต่อคุณประเนียร ทีหอคำ โทร.๐๘๕๐๐๗๔๖๐ ( จำหน่ายลูกหยียักษ์แม่ประเนียร)

(หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า OTOP สามารถติดต่อ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ)

การเดินทาง

โดยรถประจำทาง

บริษัท ขนส่ง จำกัด มีรถโดยสารประจำทางทั้งรถโดยสารธรรมดาและรถปรับอากาศไปจังหวัดหนองคาย และต่อรถจากหนองคายเข้าบึงกาฬ สอบถามรายละเอียดได้ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) ถนนกำแพงเพชร ๒ โทร. ๐ ๒๙๓๖ ๒๘๕๒-๖๖ หรือ www.transport.co.th

โดยรถไฟ

การรถไฟแห่งประเทศไทย มีขบวนรถไฟจากกรุงเทพฯ-หนองคาย ทุกวันจากนั้นเดินทางโดยรถประจำทางเข้าจังหวัดบึงกาฬ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หน่วยบริการเดินทาง โทร. ๑๖๙๐, ๐ ๒๒๒๐ ๔๓๓๔, ๐ ๒๒๒๐ ๔๒๖๑ หรือ www.railway.co.th

โดยเครื่องบิน

นักท่องเที่ยวที่เดินทางโดยเครื่องบิน จะต้องไปลงที่สนามบินจังหวัดอุดรธานี จากนั้นต่อรถเข้าจังหวัดบึงกาฬ สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตารางการบินได้ที่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โทร. ๐ ๒๓๕๖ ๑๑๑๑ หนองคาย โทร. ๐ ๔๒๔๑ ๑๕๓๐ หรือ www.thaiairways.com

 รวมที่เที่ยวบึงกาฬ

ตลาดลาว
เป็นตลาดที่อยู่บริเวณริมบึงสวรรค์ จังหวัดบึงกาฬ ที่เรียกว่า ตลาดลาว เพราะตลาดแห่งนี้น...

บึงโขงหลง
บึงโขงหลง คือทะเลสาบขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเชิงนิเวศ บริเวณริมบึ...

ภูทอก
ภูทอก เป็นภาษาอีสาน แปลว่า ภูเขาที่โดดเดี่ยว ตั้งอยู่ในเขตบ้านคำแคน ตำบลนาสะแบง เป็นภ...

วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์ อยู่ในอำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ ตั้งอยู่บริเวณลานหินเนินเขา บรรยากาศร่...

วัดอาฮงศิลาวาส
ตั้งอยู่ที่จังหวัดบึงกาฬ ห่างจากตัวเมือง ประมาณ 21 กิโลเมตร มีเรื่องเล่าสืบทอดว่า วัด...

วัดโพธาราม
ตั้งอยู่ที่บ้านท่าไคร้ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ เป็นวัดที่มีความสำคั...

ศาลเจ้าแม่สองนาง
ศาลเจ้าแม่สองนางเป็นศาลศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนกราบไหว้บูชาและขอพรให้เจริญรุ่งเรือง ตำนาน...

หนองกุดทิง
"กุด" เป็นภาษาท้องถิ่น หมายถึง บริเวณที่น้ำจากลำห้วยหลายสายไหลมารวมกันกลายเป็นแอ่งน้ำ...

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง
แหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่กว่า 11,000 ไร่ ตั้งอยู่ในอำเภอเซกาและอำเภอบึงโขงห...


<<   <    1    >   >>


 ที่พักบึงกาฬ

เรือนรัตนะรีสอร์ท คะแนน : 0   รีวิว : 0
โรงแรม บึงกาฬ, ประเทศไทย
รัตนา รีสอร์ท อยู่ในทำเลที่เหมาะสำหรับนักเดินทางทั้งเพื่อธุรกิจและพักผ่อนหย่อนใจใน บึงกาฬ โรงแรมแห่งนี้เพียบพร้อมด้วยทุกสิ่งที่คุณต้องการสำหรับการเข้าพักที่สะดวกสบาย สิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็น เช่น ที่จอดรถ Wi-Fi ในพื้นที่สาธารณะ...
           

เฮือนริ้วระเบียง เกสท์เฮาส์ คะแนน : 6   รีวิว : 1
  โรงแรม บึงกาฬ, ประเทศไทย
เฮือนริ้วระเบียง เกสท์เฮาส์ ตั้งอยู่ในย่าน บึงกาฬ ที่มีชื่อเสียงและเดินทางเข้าถึงได้สะดวก ที่พักนำเสนอสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายที่จะทำให้การเข้าพักของคุณเป็นประสบการณ์ที่น่าอภิรมย์ เจ้าหน้าที่ที่ เฮือนริ้วระเบียง เกสท์เฮาส์ ยินดีต้...
           

โรงแรม เดอะวัน คะแนน : 7.9   รีวิว : 67
โรงแรม บึงกาฬ, ประเทศไทย
โรงแรม เดอะวัน ที่พักระดับ 4 ดาวแห่งนี้ พร้อมมอบความสะดวกสบายให้คุณไม่ว่าจะเดินทางมาท่องเที่ยวหรือติดต่อธุรกิจใน บึงกาฬ โรงแรมแห่งนี้มีบริการสิ่งอำนวยความสะดวกหลากหลาย พร้อมให้คุณได้สัมผัสช่วงเวลาแสนวิเศษตลอดการเข้าพัก เพลิดเพลินไ...
           

โรงแรม โขงค้ำคูณ คะแนน : 7   รีวิว : 26
  โรงแรม บึงกาฬ, ประเทศไทย
ด้วยที่ตั้งในทำเลทองของ บึงกาฬ โรงแรม โขงค้ำคูณ นำเสนอทุกความน่าสนใจของเมืองส่งตรงถึงหน้าประตูคุณ โรงแรมแห่งนี้นำเสนอการบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกมาตรฐานดีเยี่ยมเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของนักเดินทางทุกประเภท คุณสามารถ...
           

บีเคเพลส คะแนน : 7   รีวิว : 9
โรงแรม บึงกาฬ, ประเทศไทย
บีเคเพลส ที่พักระดับ 3 ดาวแห่งนี้ พร้อมมอบความสะดวกสบายให้คุณไม่ว่าจะเดินทางมาท่องเที่ยวหรือติดต่อธุรกิจใน บึงกาฬ ที่พักนำเสนอสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายที่จะทำให้การเข้าพักของคุณเป็นประสบการณ์ที่น่าอภิรมย์ เพลิดเพลินไปกับ พื้นที่สูบ...