ค้นหาโรงแรมรับส่วนลดสูงสุด 80%                                       
                                       
ค้นหาโรงแรมรับส่วนลดสูงสุด 80%
ค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทย

กดถูกใจเพจของเราเพื่อติดตามข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรม และสิทธิพิเศษสมาชิกได้ทันทีค่ะ


 ที่เที่ยวสมุทรสาคร > อำเภอเมืองสมุทรสาคร > นาเกลือนาเกลือ

อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000
รายละเอียดเกี่ยวกับที่เที่ยว

นาเกลือจังหวัดสมุทรสาครเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลโคกขาม หรือ "ศูนย์เรียนรู้การทำนาเกลือ " จัดให้ความรู้เรื่องการทำนาเกลือซึ่งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณในการบริหาร จัดการน้ำ โดยมีคุณเลอพงษ์ จั่นทอง เป็นผู้ถ่ายทอด เนื่องจากบริเวณหมู่บ้านสหกรณ์ 1 หมู่ที่ 3 ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาครแห่งนี้มีภูมิประเทศติดกับทะเลจึงเหมาะแก่การทำนาเกลือ นาเกลือเป็นอาชีพดั้งเดิมของคนไทยที่สืบทอดกันมายาวนาน และสมุทรสาครเป็นจังหวัดที่ผลิตเกลือมากที่สุดในประเทศไทย ทางสหกรณ์จึงจัดโครงการเส้นทางสายเกลือขึ้น เพื่อสืบทอดองค์ความรู้การทำนาเกลือ และวิถีชีวิตเกษตรกรนาเกลือ เผยแพร่องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำนาเกลือ และนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ก้าวไปสู่ระดับสากล

นาเกลือที่สมุทรสาครเป็นเกลือทะเลหรือเกลือสมุทร (Sea Salt) เป็นเกลือที่ผลิตขึ้นโดยการนำน้ำทะเลขึ้นมาตากแดดให้น้ำระเหยไปเหลือแต่ผลึกเกลือตกอยู่ (Solar Evaporation System) เกลือประเภทนี้มีการผลิตและการใช้มาตั้งแต่สมัยโบราณและถือเป็นอาชีพเก่าแก่อาชีพหนึ่งของโลกและของคนไทย โดยได้มีการกำหนดเป็นสินค้าเกษตรกรรมขั้นต้นตามพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2509

จังหวัดสมุทรสาครมีชายฝั่งที่เหมาะกับการทำนาเกลือหลายแห่งโดยเฉพาะที่ตำบลกาหลง ตำบลนาโคก ตำบลบ้านบ่อ ตำบลบางโทรัด ตำบลโคกขาม ตำบลพันท้ายนรสิงห์ และบริเวณสองข้างทางสายพระรามที่ 2 ต่อเขตจังหวัดสมุทรสงคราม จะเห็นนาเกลือและนกหลายชนิดบินผ่านไปมาและกังหันวิดน้ำเข้านาเกลือหมุนแล่นลมและมีเกลือวางขายเรียงราย เป็นทัศนียภาพที่สวยงามที่นักถ่ายภาพนิยมมาเก็บภาพ โดยเฉพาะยามพระอาทิตย์ตกดินจะสวยงามมาก

ทางสหกรณ์ยังได้พยายามสืบสายวิถีนาเกลือ โดยนำไปบรรจุลงในหลักสูตรของโรงเรียนท้องถิ่นและเปิดพื้นที่นาเกลือให้นักเรียนได้เข้ามาศึกษากระบวนการทำนาเกลือและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยปรารถนาให้คนรุ่นใหม่เข้าใจถึงคุณค่าของนาเกลือดังเช่นบรรพบุรุษ และภาคภูมิใจในอาชีพของท้องถิ่น ตลอดจนรักษาและปกป้องภูมิปัญญานี้ไว้ไม่ให้สูญหายไป
   เว็บไซต์ : -
   แหล่งที่มาของข้อมูล : http://www.tourismthailand.org


ที่เที่ยวใกล้เคียง


ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร
ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร หรือเจ้าพ่อวิเชียรโชติ สร้างขึ้นแล้วเสร็จในปีพ.ศ. 2530 มีลักษณะเป็นอาคารแบบเก๋งจีน ตั้งอยู่ ใกล้ ๆ กับป้อมวิเชียรโชฎก ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งประชาชนเคารพนับถือ และเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวประมงในจังหวัด โดยก่อนออกเรือเพื่อไปหาปลาทุกครั้งชาวประมงจะต้องไปทำพิธีสักการะบูชา และจุดประทัดบริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพื่อความเป็นสิริมงคล ภายในศาลเจ้า เป็นที่ปร...
คลองโคกขาม
คลองโคกขาม เป็นคลองที่มีเรื่องราวสำคัญทางประวัติศาสตร์เกิดขึ้น นั่นคือ พระเจ้าเสือ หรือสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 แห่งกรุงศรีอยุธยา ได้เสด็จประพาสต้นปากน้ำสาครบุรีด้วยเรือพระที่นั่งเอกชัย โดยมีพันท้ายนรสิงห์เป็นนายท้ายเรือพระที่นั่ง เมื่อเรือพระที่นั่งมาถึงตำบลโคกขาม คลองบริเวณดังกล่าวมีความคดเคี้ยวมาก ลักษณะเป็นโค้งข้อศอก อีกทั้งกระแสน้ำเชี่ยวมากยากต่อการเดินเรือ แม้พันท้ายนรสิงห์จะพยายามคัดท้ายเรือพระที่นั่งอ...
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาครก่อตั้งขึ้นโดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2537 ให้จัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดขึ้นให้ครบทุกจังหวัด ทั่วประเทศ โดยในระยะแรกให้จัดตั้งขึ้นเขตการศึกษาละ 1 จังหวัด ทั้งนี้ ทางบริษัท สารินพรอพเพอร์ตี้ จำกัด ได้บริจาคที่ดินในโครงการสารินซิตี้ ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ให้เป็นจำนวนทั้งสิ้น 18 ไร่ 2 งาน 36.7 ตารางวา ปัจจุบันศ...
ศาลเจ้าพ่อกวนอู
ในทุกปี เทศบาลเมืองสมุทรสาครจะจัดงาน “ประเพณีไหว้เจ้า 9 ศาล เทศกาลกินเจสมุทรสาคร” ซึ่งเป็นประเพณีการถือศีลกินเจ ทำความดี ละเว้นการฆ่าสัตว์ของชาวไทยเชื้อสายจีนอาศัยอยู่ในจังหวัดสมุทรสาครโดยศาลเจ้าอันสำคัญของเมืองนี้ 9 แห่ง ได้แก่ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร , โรงเจมูลนิธิการกุศลสมุทรสาคร , ศาลเจ้าปุนเถ้ากง คลองมหาชัย , ศาลเจ้าแม่กวนอิมพันมือ คลองจาก , ศาลเจ้าแม่จุ๋ยบ๋วยเนี้ย , โรงเจเชงเฮียงตั๊ว , ศ...
วัดเจษฎาราม
วัดแห่งนี้ตั้งอยู่ถนนเจษฎาวิถี เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ไม่ทราบแน่ชัดว่า สร้างขึ้นในสมัยใด เดิม ในบริเวณวัดแห่งนี้ เคยเป็นที่ตั้งของพระอุโบสถ ต่อมาในปี พ.ศ.2401 พระอาจารย์น่วม จากวัดแสมดำ คหบดี และชาวบ้านตำบลมหาชัยได้ร่วมกันจัดสร้างขึ้นใหม่ และได้ขนานนามวัดว่า “วัดธรรมสังเวช” ส่วนชาวบ้านนิยมเรียกว่า “วัดกระเจ็ด” ต่อมา เมื่อปี พ.ศ. 2439 เจ้าจอมมารดาโหมด ในรัชกาลที่ 5 (พระมารดาของกรมหลวงชุมพรเขตรอุ...
ศาลเจ้าปุนเถ้ากง
ศาลเจ้าปุนเถ้ากง หรือที่ชาวบ้านเรียกกันจนติดปากว่า “ศาลเจ้ากลาง” ตั้งอยู่ บริเวณชุมชนศาลเจ้ากลาง ตำบลท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร ศาลเจ้าแห่งนี้สร้างขึ้นในปีพศ. 2382 ในอดีตเป็นศาลไม้ ฝ้าไม้กระดาน หลังคามุงจาก ต่อมาได้มีการบูรณะศาลขึ้นใหม่โดยใช้เสาไม้ ขื่อแปเป็นไม้ระแนง ไม้สักทอง มุงหลังคาด้วยกระเบื้อง ผนังก่ออิฐถือปูน โดยวัตถุประสงค์หลักในการก่อสร้างนั้นเพื่อเป็นที่สักการะแก่ชาวจีน และชาวไทยเชื้อสายจี...
วัดโกรกกราก
วัดแห่งนี้ ตั้งอยู่ที่ 188 ถนนธรรมคุณากร ตำบลโกรกกราก ฝั่งมหาชัย ในเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร เป็นวัดเก่าแก่ อายุเกือบ 200 ปี แตไม่ทราบแน่ชัดว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยใด แต่เริ่มมีปรากฏชื่อวัดเป็นครั้งแรกในพงศาวดารสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพว่า เรือพระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) จอดเทียบท่าวัดโกรกกรากเมื่อครั้งเสด็จเปิดที่ทำการสุขาภิบาลท่าฉลอม ในสมัยก่อนที่นี่เป็นชุมชนชาวจีน จึ...
สะพานปลา
สะพานปลาในประเทศไทยมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 4 แห่งใหญ่ๆ ได้แก่ “สะพานปลากรุงเทพ” ที่นี่เป็นท่าเทียบติดแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งอยู่ในซอยเจริญกรุง 62 ตรงข้ามวัดสุทธิวราราม มีการซื้อขายสัตว์ทะเลนานาชนิดกันอย่างคึกคัก และเป็นตลาดกลางในการประมูลซื้อขายแลกเปลี่ยนสัตว์น้ำแหล่งสำคัญของกรุงเทพฯโดยก่อตั้งในปี พ.ศ. 2496 สะพานปลาแห่งถัดไป คือ “สะพานปลาสมุทรปราการ” อยู่ถัดจากกรุงเทพไปไม่ไกล โดยสะพานนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลท...

โรงแรมใกล้เคียง


พรกระจ่างเพลซ เซอร์วิส อพาร์ตเมนท์ คะแนน : 6.9   รีวิว : 9
โรงแรม สมุทรสาคร, ประเทศไทย
เชิญเข้าพักที่ พรกระจ่างเพลซ เซอร์วิส อพาร์ตเมนท์ เพื่อสำรวจความน่าตื่นตาตื่นใจของ สมุทรสาคร โรงแรมแห่งนี้ให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายที่ออกแบบมาเพื่อมอบความสะดวกสบายสูงสุดแก่ผู้เข้าพัก ลิฟท์ บริการซักรีด Wi-Fi ในพื้นที่สาธาร...
           
แสนรัก รีสอร์ท คะแนน : 0   รีวิว : 0
  โรงแรม สมุทรสาคร, ประเทศไทย
เชิญเข้าพักที่ แสนรัก รีสอร์ท เพื่อสำรวจความน่าตื่นตาตื่นใจของ สมุทรสาคร ที่พักนำเสนอสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายที่จะทำให้การเข้าพักของคุณเป็นประสบการณ์ที่น่าอภิรมย์ เจ้าหน้าที่ที่ แสนรัก รีสอร์ท ยินดีต้อนรับและพร้อมให้บริการคุณด้วยค...